Adrià Albert Lozano
2n ESO A/B, 4t ESO A/B i 1r BATX. Científic
Per a l’alumne comença una nova etapa no sols educativa sinó també de relacions. L’alumne augmentarà un nivell més en referència allò que ha anat adquirint lingüísticament durant la seua etapa a Primària. Sent així hauran de :
 • Aprendre un lèxic que els ajudi a emprendre la seua vida quotidiana.
 • Començar a apreciar i a fomentar en ells la necessitat de la lectura com un element més dins del seu món educatiu i, també, fora d’ell.
 • Iniciar-se en l’estudi, utilització i assoliment d’unes normes ortogràfiques i gramaticals bàsiques que els ajudaran a la comprensió, creació i ús dels diferents textos orals i escrits.
 • Conèixer un nou sistema fonètics i reforçar-lo amb allò après a l’etapa anterior.
 • Iniciar-se en la producció dels generes literaris. Sent d’especial importància el fet de saber sobre la seua existència, les seus característiques i la forma per a crear-los.
 • Fomentar l’ús de la llengua no sols dins l’escola sinó fora d’ella.
 • Apreciar la necessitat de conèixer i aprendre noves llengües sent aquestes un element important per a la seua vida actual i futura.
 • Utilitzar les noves tecnologies de forma correcta per a l’estudi.
 • Emprar tècniques que milloren el seu aprenentatge.
 • Respectar-se els uns als altres emprant un ús correcte del llenguatge
Continuant amb l’aprenentatge de la matèria, l’alumne no sols consolidarà allò après al curs anterior sinó que aprendrà nous i assolirà nous elements lingüístics, nous conceptes, noves formes d’expressió oral i escrita, nous coneixements sobre l’ortografia, la gramàtica i la literatura. Així mateix, millorarà poc a poc la seua expressió oral i escrita aprenent a adequar-se dins del context comunicatiu. Per tant, adquirirà, consolidarà i aprendrà sobre:
 • La interactuació oral i escrita dins de la comunicació adquirint i assolint coneixements sobre les funcions del llenguatge i els tipus de text.
 • L’aprenentatge i l’ús d’un nou lèxic i d’aquell ja conegut mitjançant la lectura i la creació de textos orals i escrits.
 • La normativa ortogràfica i gramatical de la nostra llengua, fent-ne ús, aprenent-la i donant resolució als dubtes de la mateixa.
 • Els gèneres narratius sabent diferenciar-los, ser creador dels mateixos, conèixer i reconèixer les seues característiques i els elements diferenciadors.
 • La importància de la lectura com element d’aprenentatge i d’element per adquirir nous coneixements no sols de tipus lingüístics sinó, també, culturals, històrics, etc. Així mateix, la lectura els serveix com un element imaginatiu que els transporta a nous móns.
En aquest curs el que es vol és que l’alumne pugui adquirir les competències necessàries per a no sols aprendre a aprendre sinó també per a poder reconèixer aspectes de la llengua i millorar la base que ha anant adquirint en cursos anteriors. Així en aquest curs l’alumne:
 • S’expressarà de forma oral i escrita amb correcció, adequació i coherència.
 • Ampliarà el seu lèxic.
 • Emprarà les estructures lingüístiques i utilitzarà correctament les normes ortogràfiques i gramaticals per a produir textos escrits i orals.
 • Utilitzarà les noves tecnologies per a la recerca d’informació, però en farà un ús responsable de les mateixes aplicant uns criteris ètics.
 • Desenvoluparà, gestionarà i avaluarà les estratègies d’aprenentatge.
 • Aprendrà a fer ús, creació i reconeixement de les tipologies textuals.
 • Adquirirà coneixements sobre la literatura medieval fins a la literatura del segle XVIII. Apreciant la producció de obres i d’autors, sabent les seues característiques, contextualitzant-les i posant-les en valor.
 • Apreciarà la importància de la lectura i el foment de la mateixa com un element més de l’aprenentatge.
Sent l’última curs de l’ensenyança obligatòria i el que pretenen és que l’alumne s’enfronti als nous reptes que li esperen i puguin afrontar-se als mateixos tenint una base completa de coneixement i ús de la nostra llengua. Així en aquesta última etapa els alumnes deuen:
 • D’adquirir un lèxic suficient per a poder realitzar una correcta comunicació oral i escrita.
 • De fomentar les seues bases a la comprensió lectora.
 • De conèixer, de reconèixer i analitzar les diferents tipologies textual així com crear-ne.
 • De ser emprenedor amb les tasques que requereixen l’ús de les noves tecnologies.
 • D’assolit la gramàtica i l’ortografia així com, fer-ne un ús correcte de les mateixes.
 • De saber de l’existència de les diferents varietats lingüístiques, poder reconèixer-les i aprendre de la convivència entre llengües.
 • De conèixer i reflexionar sobres les diferents obres i autors dins dels moviments literaris que es produeixen i es donen durant el segle XVII fins al segle XX.
 • D’expressar-se de forma oral i escrita.
 • De fomentar la lectura com un element d’aprenentatge.
L’alumne adquirirà les competències necessàries per a:
 • La comprensió de les particularitats de la nostra llengua així com del naixement de la mateixa.
 • Adequar-se a emprar i reconèixer els diferents registres que apareixen als actes comunicatius.
 • La creació i enteniment del textos i discursos, així com al seu anàlisi. • Aprendre i fer ús de la normativa gramatical i ortogràfica.
 • Reconèixer i entendre la nostra literatura, la qual se centra des del seu naixement fins al segle XIX.
 • Poder distingir entre els diferents moviments literaris i saber quines són les obres i els autors de cada moviment.
Al mateix temps, es fomenta la lectura com a element d’aprenentatge així com la utilització de les noves tecnologies. També, es posa especial atenció a la comunicació oral com una destresa important dins de l’assignatura
L’assignatura està enfocada per a que l’alumne arribi adquirir les competències necessàries a l’hora de comprendre i produir textos orals i escrits dins dels diferents àmbits d’ús i fent-se servir els registres adequats per a la comunicació. Així mateix, s’ha posat èmfasi al comentari de textos, a la lectura, a l’estudi de la sintaxi i l’aproximació a la literatura contemporània fins a l’actual, fent-nos servir d’obres i autors en la nostra llengua, tot i això, baix una contextualització històrica i social. Per tant, l’alumne adquireix les destreses a l’hora de:
 • Saber expressar-se correctament de forma oral i escrita.
 • Comprendre textos i discursos, així com elaborar-los.
 • er ús de la normativa gramatical.
 • Conèixer i emprar el sistema consonàntic i vocàlic.
 • Saber i analitzar la sintaxi (oracions i pronominalització).
 • Apreciar i entendre la nostra literatura així com contextualitzar-la.
 • Realitzar el comentari de textos.
 • Comprendre la nostra diversitat lingüística (variacions i sociolingüística).
Tanmateix, es presta especial atenció en el foment de la lectura i en la necessitat d’aprendre a aprendre, així com també, en la utilització de les noves tecnologies com a element comunicatiu i d’aprenentatge.