Bloc 1. Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica
 • Descripció de les fases del projecte tecnològic.
 • Anàlisi morfològica i funcional d’objectes tecnològics.
 • Normes de seguretat de l’aula taller.
 • Disseny d’un prototip que doni solució a un problema tècnic.
 • Selecció de recursos materials i organitzatius amb criteris d’economia,
 • seguretat i respecte al medi ambient per a la resolució de problemes tecnològics.
 • Elaboració de la documentació necessària per a la planificació de la
 • construcció d’un prototip.
 • Construcció de prototips.
 • Avaluació de prototips construïts.
 • Criteris de normalització.
 • Croquis i esbossos com a elements d’informació d’objectes de l’entorn escolar.
 • Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 • Estratègies lingüístiques i no lingüístiques.
 • Respecte en l’ús del llenguatge.
 • Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Ús de les TIC per a col·laborar i comunicar-se.
Bloc 2. Materials d’ús tècnic
 • Materials d’ús tècnic: fusta i materials de construcció.
 • Obtenció i classificació de la fusta i dels materials de construcció.
 • Relació entre les propietats i l’estructura interna de la fusta i dels materials de construcció.
 • Tècniques de manipulació i mecanització de la fusta i dels materials de construcció.
 • Maneig de màquines i ferramentes per a treballar la fusta.
 • Normes de seguretat i salut.
 • Estratègies de comprensió oral.
Bloc 3.Estructures y mecanismes
 • Tipus d’estructures.
 • Triangulació.
 • Tipus d’esforços i les seues aplicacions
Bloc 4. Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Maquinari: components d’un ordinador, perifèrics i substitució de peces bàsiques.
 • Programari: tipus, llicències i sistemes operatius.
 • Estratègies de comprensió lectora.
 • Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
 • Estratègies de filtratge en la busca informació.
 • Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
 • Disseny de presentacions multimèdia.
 • Estudis i professions vinculats amb la matèria.
Bloc 5. Elements transversals a l’assignatura
 • Elements transversals a l’assignatura té com a objecte treballar la competència lingüística, la d’aprendre a aprendre, la digital i la del sentit de la iniciativa l’esperit emprenedor.
 • Estos temes, que són transversals a l’àrea, comprenen continguts de diverses disciplines i el seu tractament s’aborda des de la complementarietat.
 • Per això, no poden plantejar-se de manera paral·lela al desenrotllament del currículum de la matèria, sinó que han de ser inserits en la dinàmica diària del procés ensenyança aprenentatge.
Continguts mínims de 1r de la ESO:
 • Conèixer les fases del projecte tecnològic.
 • Conèixer l'aula taller i la metodologia de treball.
 • Saber identificar els components d'un ordinador.
 • Saber treballar amb un processador de text.
 • Saber buscar informació a la xarxa.
 • Saber la classificació de les matèries primeres segons el seu origen.
 • Saber la classificació de les fustes, les seves propietats i aplicacions.
 • Saber manejar els instruments bàsics del dibuix.
 • Saber la definició d'estructura.
Bloc 1. Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica
 • Anàlisi tecnològica d’objectes.
 • Normes de seguretat de l’aula taller.
 • Disseny d’un prototip que doni solució a un problema tècnic.
 • Selecció de recursos materials i organitzatius amb criteris d’economia, seguretat i
 • respecte al medi ambient per a la resolució de problemes tecnològics.
 • Elaboració de la documentació necessària, utilitzant el programari adequat, per a la planificació de la construcció d’un prototip.
 • Construcció de prototips.
 • Avaluació de prototips construïts.
 • Croquis i esbossos com a elements d’informació d’objectes de l’entorn domèstic.
 • Vistes d’objectes.
 • Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 • Estratègies lingüístiques i no lingüístiques.
 • Respecte en l’ús del llenguatge.
 • Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Ús de les TIC per a col·laborar i comunicar-se.
Bloc 2. Materials d’ús tècnic
 • Materials d’ús tècnic: metalls.
 • Obtenció i classificació dels metalls.
 • Relació entre les propietats i l’estructura interna dels metalls.
 • Tècniques de manipulació i mecanització dels metalls.
 • Maneig de màquines i ferramentes per a treballar els metalls.
 • Normes de seguretat i salut.
 • Estratègies de comprensió oral.
Bloc 3.Estructures y mecanismes
 • Tipus de mecanismes.
 • Transmissió i transformació del moviment.
 • Relació de transmissió.
 • Aplicacions dels mecanismes integrats.
 • Magnituds elèctriques: definició i elements de mesura.
 • El circuit elèctric: llei d’Ohm.
 • Simbologia i disseny de circuits elèctrics.
Bloc 4. Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Ofimàtica bàsica i antivirus.
 • Seguretat en la xarxa.
 • Comunitats i aules virtuals.
 • Estratègies de comprensió lectora.
 • Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
 • Estratègies de filtratge en la busca informació.
 • Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
 • Disseny de presentacions multimèdia.
 • Drets d’autor i llicències de publicació.
 • Estudis i professions vinculats amb la matèria.
Bloc 5. Elements transversals a l’assignatura
 • Elements transversals a l’assignatura té com a objecte treballar la competència
 • lingüística, la d’aprendre a aprendre, la digital i la del sentit de la iniciativa i l'esperit emprenedor.
 • Estos temes, que són transversals a l’àrea, comprenen continguts de diverses
 • disciplines i el seu tractament s’aborda des de la complementarietat.
 • Per això, no poden plantejar-se de manera paral·lela al desenrotllament del currículum de la matèria, sinó que han de ser inserits en la dinàmica diària del procés ensenyança aprenentatge.
Continguts mínims de 2n de la ESO:
 • Conèixer les fases del projecte tecnològic.
 • Conèixer l'aula taller i la metodologia de treball.
 • Saber identificar els components d'un ordinador.
 • Saber treballar amb un processador de text.
 • Saber buscar informació a la xarxa.
 • Conèixer la classificació dels metalls i les seves propietats.
 • Saber manejar els instruments bàsics del dibuix.
 • Saber representar les vistes principals d'un objecte.
 • Saber la definició mecanisme
 • Conèixer les principals magnituds elèctriques
Bloc 1. Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica
 • Anàlisi tecnològica d’objectes i propostes de millora.
 • Normes de seguretat de l’aula taller.
 • Disseny d’un prototip que doni solució a un problema tècnic.
 • Selecció de recursos materials i organitzatius amb criteris d’economia, seguretat i
 • respecte al medi ambient per a la resolució de problemes tecnològics.
 • Elaboració de la documentació necessària, utilitzant el programari adequat per la planificació de la construcció d’un prototip.
 • Construcció de prototips.
 • Avaluació de prototips construïts.
 • Exposició pública de la documentació tècnica.
 • Sistemes de representació.
 • Croquis i esbossos com a elements d’informació d’objectes industrials.
 • Vistes i perspectives d’objectes.
 • Escales.
 • Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 • Estratègies lingüístiques i no lingüístiques.
 • Respecte en l’ús del llenguatge.
 • Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Ús de les TIC per a col·laborar i comunicar-se.
Bloc 2. Materials d’ús tècnic
 • Materials d’ús tècnic: plàstics.
 • Obtenció i classificació dels plàstics.
 • Relació entre les propietats i l’estructura interna dels plàstics.
 • Tècniques de manipulació i mecanització dels plàstics.
 • Maneig de màquines i ferramentes per a treballar els plàstics.
 • Normes de seguretat i salut.
 • Estratègies de comprensió oral.
Bloc 3. Estructures i mecanismes
 • Aplicacions dels mecanismes integrats.
 • Associacions bàsiques de generadors i receptors elèctrics.
 • Simulació de circuits elèctrics.
 • Energia elèctrica i la seua conversió en altres energies.
 • Estalvi energètic.
Bloc 4. Tecnologies de la informació i de la comunicació
 • Programari: instal·lació i configuració.
 • Ofimàtica bàsica.
 • Estratègies de comprensió lectora.
 • Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
 • Estratègies de filtratge en la busca informació.
 • Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
 • Disseny de presentacions multimèdia.
 • Escalat, rotació i retall d’imatges.
 • Drets d’autor i llicències de publicació.
 • Estudis i professions vinculats amb la matèria.
Bloc 5. Elements transversals a l’assignatura Elements transversals a l’assignatura té com a objecte treballar la competència lingüística, la d’aprendre a aprendre, la digital i la del sentit de la iniciativa i l’esperit emprenedor. Estos temes, que són transversals a l’àrea, comprenen continguts de diverses disciplines i el seu tractament s’aborda des de la complementarietat. Per això, no poden plantejar-se de manera paral·lela al desenrotllament del currículum de la matèria, sinó que han de ser inserits en la dinàmica diària del procés ensenyança aprenentatge. Continguts mínims de 3r de la ESO:
 • Saber els factors que intervenen en la tecnologia.
 • Saber la definició d'empresa.
 • Conèixer l'arquitectura d'un ordinador.
 • Saber utilitzar eines avançades d'un processador de textos.
 • Saber les comunitats virtuals que existeixen i saber navegar per elles.
 • Saber la definició de plàstics i la seva classificació.
 • Conèixer els materials de construcció, les seves propietats i aplicacions.
 • Saber la definició d'acotació.
 • Saber fitar dibuixos i plànols.
 • Conèixer els mecanismes de transmissió i transformació del moviment.
 • Saber les magnituds elèctriques, les seves unitats i la Llei d'Ohm.
 • Saber resoldre circuits sèrie, paral·lel i mixts complexos.
 • Saber què és el desenvolupament sostenible i conèixer que alternatives a la producció d'energia hi ha.
Estructura i classificació. En el segon cicle de l’etapa educativa en què ens trobem, abordarem els blocs de contingut següents:
 • El bloc 1. Tecnologia i societat: argumenta els canvis tecnològics més rellevants i les seues repercussions, tant en l'àmbit econòmic com social. Així mateix, l’estudi i l'anàlisi dels objectes atendrà el seu entorn, funció i evolució històrica junt amb l’aprofitament de les matèries primeres i l’adquisició, per part de l’alumne, d’hàbits que fomenten un desenrotllament sostenible.
 • El bloc 2. Instal·lacions en vivendes: arreplega l’estudi de tots els elements que conformen les instal·lacions bàsiques que ha de tindre una vivenda per a la seua habitabilitat en condicions normals, sense deixar de costat les diferents mesures d’estalvi energètic que hi ha a l’abast de tots. També s’abordarà l’evolució que este tipus d’instal·lacions han experimentat i que han donat lloc al que hui en dia coneixem com la domòtica.
 • El bloc 3. Electrònica: desenrotlla l’anàlisi de circuits, els seus components i la resolució de problemes d’aplicació industrial per mitjà d’electrònica analògica i digital. Al bloc 4. Control i robòtica: s’analitzen els sistemes automàtics per mitjà del muntatge de senzills automatismes o robots dotats de moviment autònom. Per tant, l’ús de l’ordinador, si ja resulta habitual en quasi tots els blocs, en este context és imprescindible que l’alumnat treballi amb targetes controladores per a experimentar amb prototips prèviament dissenyats.
 • El bloc 5. Pneumàtica i hidràulica: comprèn les característiques i el funcionament dels components dels circuits pneumàtics i hidràulics. Òbviament, i atesa la complexitat i seguretat que requereixen estos últims, la construcció de circuits en les aules només es fa amb tecnologia pneumàtica.
Continguts mínims de 4t de la ESO:
 • Saber els canvis tecnològics més rellevants i les seues repercussions, tant en l'àmbitvb econòmic com social.
 • Realitzar l'anàlisi dels objectes
 • Estudiar els elements que conformen les instal·lacions bàsiques que ha de tindre una vivenda per a la seua habitabilitat en condicions normals, sense deixar de costat les diferents mesures d’estalvi energètic que hi ha a l’abast de tots.
 • Analitzar circuits, els seus components i la resolució de problemes d’aplicació industrial per mitjà d’electrònica analògica i digital.
 • Conèixer els sistemes automàtics per mitjà del muntatge de senzills automatismes o robots dotats de moviment autònom.
 • Comprendre les característiques i el funcionament dels components dels circuits pneumàtics i hidràulics.